Advisory Board

·         Prof. Dr. Mansingh Parmar (VC, K.T.P.A.J.Vishwavidyalay,Bhopal)

·         Prof. Kiran Thakur (Senior Academicians)

·         Dr. V.L.Dharurkar (Dr.B.A.M.University, Aurangabad )

·         Shri. Kumar Ketkar (Senior Journalist)

·         Jatin Desai (Senior Journalist)

·         Dr. Uday Nirgudkar (Editor,Zee 24 Taas)