Editorial Board

 

 • Dr. Gyan Prakash Pande (Assam University, Silchar)
 • Dr. Sudhir Gavhane (Dr.B.A.M.University, Aurangabad)
 • Girija Shankar Sharma (Dr.B.R.A.University, Agra)
 • Dr. Mausami Bhattacharya (Visva Bharti University, Kolkata)
 • Neela Mara (Chennai University)
 • Pradeep K. Mathur (I.I.M.C.,New Delhi)
 • Durgesh Tripathi  (Indraprasth University, New Delhi
 • Ranjan Garge (Senior Academician)
 • M. Shefey Kidwai (Aligrah Muslim University, Aligrah)
 • Onkar Kakde (Karnataka State Women's University, Vijaypur)
 • Kamal Waleboda (HOD, University of Colombo, Srilanka)